Wskazówki edytorskie

 

Instrukcja formatowania tekstu

 

1. Formatowanie strony:

– format strony: 15,5 x 21,5 cm

– marginesy:

górny: 2 cm, dolny: 2,5 cm

lewy: 2 cm, prawy: 1,5 cm

– nagłówek: 1,0 cm, stopka: 1,2 cm

tekst wyjustowany

 

2. Czcionka: Times New Roman

– główny tekst: 12 pt.

– przypisy: 9 pt.

– dłuższe cytowania (pełne zdanie(-a), dłuższe niż 5 wierszy) w głównym tekście: 9 pt.

– bibliografia / -ie: 9 pt.

– paginacja: 9 pt.

– spacja: pojedyncza –  „simple“

 

3. Tabulatory

– tab 0,7 cm

 

4. Prosimy o nieużywanie tekstu pogrubianego (bold) ani podkreśleń.

 

5. Autorzy, dla których angielski lub niemiecki nie jest językiem ojczystym proszeni są o przysłanie streszczenia artykułu poprawnego pod względem językowym, tzn. skorygowanego przez osobę mającą odpowiednie kompetencje w tym języku.

 

Text formatting instructions

 

1. Page formatting:

– format page: 15. 5 x 21. 5 cm

– margins:

top: 2 cm, bottom: 2. 5 cm

left: 2 cm right: 1. 5 cm

– headline: 1.0 cm, foot: 1.2 cm

– justified text

 

2. Font: Times New Roman

– main text: 12 pt.

– footnotes: 9 pt.

– longer quotations (a complete sentence (-s), longer than 5 lines) in the main text: 9 pt.

– Bibliography: 9 pt.

– pagination: 9 pt.

– space: single – „simple”

 

3. Tabs

– tab 0.7 cm

 

4. Please do not use bold text or underscores.

 

5. Non-native English or German speaking authors are kindly requested to send a summary of the article to linguistic correction, that is the article should be corrected by a person having appropriate competence in that language.